E-mail: bacurov@bacurov.sk | Tel.: 045 538 71 25  RSS  Mapa stránok |   Úradná tabuľa | 
Obec Bacúrov

Úradná tabuľa obce Bacúrov

ZverejnenéOznam
21.10.2021Pozvánka na zasadnutie OZ - 25.10.2021
06.08.2021Pozvánka na zasadnutie OZ - 11.08.2021
09.07.2021Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce
09.07.2021Rozpočet obce
25.06.2021Pozvánka na zasadnutie OZ - 30.06.2021
08.06.2021Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 - 2030
29.03.2021Pozvánka na zasadnutie OZ - 01.04.2021
10.03.2021Záverečný účet obce
10.03.2021Výročné správy obce
02.03.2021Informácie o začatých správnych konaniach - výrub stromov
11.12.2020Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 15.12.2020
01.12.2020Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce
26.11.2020Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bacúrov
26.11.2020Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku
31.08.2020Informácie o začatých správnych konaniach
13.08.2020Obecné zastupiteľstvo
12.08.2020Oznámenie o strategickom dokumente - plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií
21.07.2020Rozpočet 2020 úprava č. 1
22.06.2020Obecné zastupiteľstvo
09.03.2020Obecné zastupiteľstvo
03.03.2020Výsledky volieb do NR SR 2020
24.02.2020Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019
22.02.2020Návrh VZN - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA NA ÚZEMÍ OBCE B A C Ú R O V
17.01.2020Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce
10.12.2019VZN o miestnych daniach a poplatku
09.12.2019Obecné zastupiteľstvo
20.11.2019NÁVRH VZN obce Bacúrov č. 24/2019 o miestnych daniach a poplatku
13.11.2019Voľby do NR SR 2020
16.08.2019Rozpočet na rok 2019 - uprava č.1
15.08.2019Správa nezávislého audítora za rok 2018
30.07.2019Návrh rozpočtu na rok 2019 - úprava č. 1
10.06.2019Infolist k projektu Rekonštrukcia obecného úradu v obci Bacúrov
25.04.2019Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu
03.04.2019Výsledky druhého kola voľby prezidenta SR 2019 v obci Bacúrov
03.04.2019Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniki požiaru pre okres Zvolen
21.03.2019Voľby do Európskeho parlamentu - Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
21.03.2019Výsledky prvého kola voľby prezidenta SR 2019 v obci Bacúrov
27.02.2019Voľby do Európskeho parlamentu 2019
31.01.2019Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019
22.01.2019Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia vykurovania Obecného úradu Bacúrov
20.12.2018ROZHODNUTIE OU BB - Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2
19.12.2018Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia elektroinštalácie obecného úradu
07.12.2018Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bacúrov č. 23/2018 o miestnych daniach a poplatku
06.12.2018Výzva na predkladanie cenových ponúk
28.11.2018ROZHODNUTIE - Predĺženie platnosti územného rozhodnutia
12.11.2018Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v obci Bacúrov
02.11.2018Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku
05.10.2018Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 8.10.2018
27.07.2018Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
28.11.2017VZN - o miestnych daniach a poplatku
22.03.2016Výzva na predkladanie ponúk
HORE