E-mail: bacurov@bacurov.sk | Tel.: 045 538 71 25  RSS  Mapa stránok |   Úradná tabuľa | 
Obec Bacúrov

Informácie o začatých správnych konaniach - výrub stromov

Obec Bacúrov, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. 

Predbežnú žiadosť o účastníctvo konania podľa § 82 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení je potrebné doručiť na adresu Obec Bacúrov, Bacúrov 75, Bacúrov, alebo na elektronickú adresu obce so zaručeným elektronickým podpisom. 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: juraj.koren@zvolen.sk v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie. 

Dátum zverejnenia: 02.03.2021 

Začaté správne konania: 

Č.j. OcUBA2021/70

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub ...4....... ks, druh  -  orech, rastúcich na parcele KN-C č. 104 a KN-C č. 102/4, v k.ú. Bacúrov. Dôvodom výrubu je nevyhovujúci zdravotný  stav, ohrozenie  presah  do  susedov. 

HORE