E-mail: bacurov@bacurov.sk | Tel.: 045 538 71 25  RSS  Mapa stránok |   Úradná tabuľa | 
Obec Bacúrov

VZN o určení dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za nevýherné hracie prístroje a dane za ubytovanie

HORE