E-mail: bacurov@bacurov.sk | Tel.: 045 538 71 25  RSS  Mapa stránok |   Úradná tabuľa | 
Obec Bacúrov

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2020 Obec Bacúrov v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok. 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020 je  29,20 % .

Katarína Zlámalová, starostka obce 

V Bacúrove, 24.02.2021 

HORE