E-mail: bacurov@bacurov.sk | Tel.: 045 538 71 25  RSS  Mapa stránok |   Úradná tabuľa | 
Obec Bacúrov

Zoznam VZN obce Bacúrov

Zoznam aktuálne platných VZN obce Bacúrov. Chcem si prezrieť neplatné VZN.

Rok 2023
2 / 2023VZN o dani z nehnuteľností
3 / 2023VZN o určení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
4 / 2023VZN o určení dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za nevýherné hracie prístroje a dane za ubytovanie
5 / 2023VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
5 / 2023VZN - O chove psov
6 / 2023VZN - O chove a držaní zvierat
Rok 2022
1 / 2022VZN o miestnych daniach a poplatku
29 / 2022VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
30 / 2022VZN o pravidlách na udržiavanie čistotyv obci a ochrany verejnej zelene na území obce
31 / 2022VZN o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda v obci
32 / 2022VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
33 / 2022VZN ohľadom činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
Rok 2021
28 / 2021VZN o miestnych daniach a poplatku
Rok 2020
25 / 2020VZN - prevádzkovanie pohrebných služieb
26 / 2020VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bacúrov
27 / 2020VZN o miestnych daniach a poplatku
28 / 2020VZN o výške dotácie na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času
Rok 2019
24 / 2019VZN o miestnych daniach a poplatku
Rok 2017
19 / 2017VZN vylepovanie volebných plagátov
21 / 2017VZN o zavedení a poskytovaní elektr. služieb
22 / 2017Cenník služieb poskytovaných v obci Bacúrov
Rok 2016
16 / 2016VZN - O nakladaní s odpadmi
18 / 2016VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska
Rok 2014
11 / 2014VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce
13 / 2014VZN - O náhradnom zásobovaní vodou a o žumpách
14 / 2014VZN - O podmienkach predaja na trhových miestach
Rok 2011
3 / 2011VZN - O verejnom poriadku
4 / 2011VZN - O postupe pri prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností
Dodatok č. 1 / 2011Dodatok č. 1 k VZN o nakladaní s odpadmi
Rok 2010
1 / 2010VZN - O poskytovaní sociálnych služieb
Rok 2007
Dodatok č. 1 / 2007Dodatok č. 1 k VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska
HORE