Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:  Obec Bacúrov,    IČO:  00650587    DIČ: 2021346316


Kontaktná osoba:  Katarína Zlámalová - starostka obce Bacúrov                 

Sídlo:  Obec Bacúrov,  Bacúrov, Bacúrov  PSČ:  96261

Telefón:   045 / 538 71 25      Fax:     -         


Elektronická pošta - E-mail:  obecbacurov@stonline.sk


Názov predmetu zákazky:  Rekonštrukcia obecného úradu v obci Bacúrov, časť zapojenie solárneho ohrevu TÚV

Opis predmetu zákazky:Predmet zákazky pozostáva zo zapojenia solárneho ohrevu TÚV v objekte obecného úradu v obci Bacúrov.

Predpokladaná hodnota zákazky:   29 809,67Eur bez DPH

Miesto poskytnutia stavebných prác: Obec Bacúrov, Bacúrov, Bacúrov 962 61

Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 45000000-7 - Stavebné práce, 09332000-5– Solárne zariadenia

Rozsah predmetu zákazky: Predmet zákazky sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer. 

Jazyk ponuky:  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

Mena: EUR

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  Nie

Trvanie zmluvy alebo lehota ukončenia stavebných prác:   do 12 mesiacov po podpise Zmluvy o dielo

Podmienky účasti záujemcov: Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti predložením dokladu oprávňujúcim uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k predmetu zákazky (postačuje aktuálny výpis z internetu na OR SR, resp. ŽR SR alebo obdobný dokument potvrdzujúci vykonávanie činnosti).

Označenie ponuky: Ponuka musí byť doručená v uzavretom, nepriehľadnom obale. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:

-          názov a adresu verejného obstarávateľa uvedenú vo výzve


-          obchodné meno a adresu uchádzača


-          označenie „SÚŤAŽ  - neotvárať“


-          označenie heslom zákazky: „VO Bacúrov“


Lehota na predkladanie ponúk:  

        Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  Obec Bacúrov, Bacúrov, Bacúrov 962 61 


Otváranie obálok s ponukami: 

Miesto otvárania obálok s ponukami: Obec Bacúrov, Bacúrov, Bacúrov 962 61 

Kritériá na hodnotenie ponúk:  najnižšia cena s DPH

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

V prípade, že sa vo výzve nachádza odvolávka, resp. odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, je možné v súlade s § 34 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov túto odvolávku, resp. odkaz zameniť za ekvivalent.

 

Osoba zodpovedná za verejného obstarávateľa :                 

      ................................................................

Katarína Zlámalová – starostka obce Bacúrov
Vytlačené z webovej stránky https://www.bacurov.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.