Nachádzate sa tu

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kontakty

Obecný úrad Bacúrov
Bacúrov 75
962 61, p. Dobrá Niva

Tel.: +421 45 538 71 25

Mobil: 0903 811 296

E-mail: obecbacurov@stonline.sk

Web: www.bacurov.sk

 
     

OBEC BACÚROV 

 Civilna ochrana 01

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ

v súlade s § 15 ods. 1 písm. a) a § 15a zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ

 

Obec Bacúrov  v súlade s § 15 ods. 1 písm. a) a § 15a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zverejňuje informácie o zdrojoch ohrozenia, rozsahu ohrozenia, následkoch na postihnutom území, o spôsobe varovania obyvateľstva a záchranných prácach, úlohách a opatreniach a podrobnostiach o tom, kde sa dajú získať ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany.

1. Informácie o zdrojoch ohrozenia

1.1 Povodne

 Povodne v obci Bacúrov  spôsobené dlhotrvajúcimi výdatnými zrážkami, ale aj krátkodobími, lokálnymi  intenzívnymi zrážkami. Dochádza k vzostupu vodných hladín  na miestnom  potoku ako Kalný potok a k jeho následnému vyliatiu. Záplavy spôsobuje aj zvýšený odtok vôd, pretože priepuste a rigoly nie sú schopné odvádzať enormné množstvo spadnutej  vody. Premočením pôdy dochádza k jej zosuvom.   Taktiež dochádza k zaplaveniu miestnych komunikácií, zaplaveniu a poškodeniu ciest III. triedy. Poľnohospodárstvo výraznou mierou ovplyvňuje výskyt povodní v obci. Základom poľnohospodárskej výroby je rastlinná výroba. Stúpa podiel pestovania riedkosiatych plodín, ktoré sa vysievajú na jar. V čase výskytu povodní hlavne v jarnom období, kedy koreňový systém je slabo upevnený v pôde, dochádza pri prívalových dažďoch k stekaniu vody z polí a k strhávaniu nánosov blata do okolia.

 

 2. Informácie o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkov na postihnutom území a životnom prostredí

2.1 Povodne

Vznik mimoriadnej udalosti v dôsledku povodní predstavuje v závislosti od rozsahu povodne predovšetkým riziko veľkých majetkových škôd a v prípade nerešpektovania pokynov orgánov štátnej správy ochrany pred povodňami aj riziko ohrozenia zdravia a života.

 

3. Nebezpečné vlastnosti a označenie látok a prípravkov, ktoré by mohli spôsobiť mimoriadnu udalosť

AMONIAK

sumárny vzorec NH3
UN kód (identifikačné číslo látky) 1005
Kemlerov kód (identifikačné číslo nebezpečia) 268

 Základná charakteristika

Pri bežnom tlaku a teplote je amoniak toxický, bezfarebný plyn (teplota varu za normálnych podmienok je -33,5°C) s charakteristickým prenikavým, ostrým, silne dráždivým zápachom. Amoniak je zásaditá žieravina, v kvapalnej forme pôsobí leptavo. Vďaka svojej hustote 0,771 kg.m-3 je zhruba o polovicu ľahší ako vzduch. Skladuje sa skvapalnený pod tlakom. Je veľmi dobre rozpustný vo vode, s kyselinami reaguje za vzniku amónnych solí. Má silné korozívne účinky voči kovom, hlavne voči zliatinám medi.

Dopady na zdravie človeka, riziká

Vo všeobecnosti možno amoniak charakterizovať ako látku toxickú, ktorá však vďaka svojmu prenikavému zápachu, upozorňujúcemu včas na svoju prítomnosť, väčšinou nepredstavuje výrazné riziko pre človeka.

Krátkodobá expozícia amoniaku môže dráždiť aj popáliť kožu a oči s rizikom trvalých následkov. Môže spôsobiť podráždenie nosnej sliznice, úst, hltana, spôsobuje kašeľ a dýchacie problémy. Expozícia s vyššími koncentráciami amoniaku môže spôsobiť aj zavodnenie pľúc (edém) a vážne dýchacie problémy. Pri koncentrácii vyššej než 0,5 % obj. (asi 3,5 g.m-3) je i krátkodobá expozícia smrteľná. Pri styku so skvapalneným amoniakom vznikajú ťažké omrzliny. Koncentrácia 0,25% obj. pár vo vzduchu je nebezpečná pri vdychovaní po dobu 30 min.

Dopady z hľadiska životného prostredia

Vo vzťahu k životnému prostrediu ide o látku nebezpečnú. Amoniak je veľmi toxický pre vodné organizmy (predovšetkým ryby), pričom zohráva významnú rolu jeho veľmi dobrá rozpustnosť vo vode. Môže meniť pH - hodnotu ekologických systémov, spôsobuje okysľovanie pôd a podporuje eutrofizáciu vôd (premnoženie rias a siníc).

 

KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ

sumárny vzorec HCl
UN kód (identifikačné číslo látky) 1789
Kemlerovkód (identifikačné číslo nebezpečenstva) 80

Základná charakteristika

Chlorovodík je bezfarebný plyn s bodom varu -85,1 °C. Po rozpustení vo vode reaguje silne kyslo a je označovaný ako kyselina chlorovodíková, technický názov kyselina soľná. Je dymivá, odparuje sa z nej plynný chlorovodík. Je to číra bezfarebná až svetložltá kvapalina s ostrým štipľavým zápachom. Kvapalina sa ľahko odparuje a tvorí silne leptavú zmes, ktorá je ťažšia ako vzduch. Látka reaguje s mnohými kovmi za tvorby ľahko zápalného vodíka. Pri kontakte s hydroxidmi môže nastať prudká reakcia.

Dopady na zdravie človeka, riziká

Veľmi nebezpečná látka, jej pary spôsobujú ťažké a bolestivé poleptanie kože, veľmi vážne popáleniny očí, dýchacích ciest a pľúc až edém hlasiviek a pľúcny edém. Pľúcny edém môže vzniknúť s oneskorením až dva dni. Po vdýchnutí pár je preto vždy nutné lekárske vyšetrenie. Kontakt s kvapalinou spôsobuje silné poleptanie zasiahnutých častí tela. Silné dráždenie ku kašľu, mohutné slzenie, pichľavé bolesti na koži. Pri požití dochádza k poleptaniu zažívacieho traktu. Aj malé množstvo vyvoláva pálčivú bolesť, zovretie hrdla, zvracanie a šokový stav. Väčšie dávky spôsobujú rozsiahlu deštrukciu, perforáciu žalúdka a smrť. Koncentrácia 0,15 % pôsobí po niekoľkých minútach smrteľne. 

Dopady z hľadiska životného prostredia

Pri úniku tejto žieravej kvapaliny môže dôjsť k uvoľneniu silno leptavej hmly, ťažšej než vzduch. Výrazne znižuje pH (zvyšuje kyslosť) prírodných systémov, do ktorých prenikne. Je veľmi nebezpečná pre ryby a vodné organizmy.

AUTOMOBILOVÝ BENZÍN

UN kód (identifikačné číslo látky) 1203
Kemlerov kód (identifikačné číslo nebezpečia) 33

Základná charakteristika

Bezfarebná až bledožltá prchavá a mimoriadne horľavá kvapalina s typickým benzínovým zápachom. Pary benzínu so vzduchom tvoria výbušnú zmes.

Dopady na zdravie človeka, riziká

Benzín je škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití. Príznaky a symptómy: podráždenie kože (pocit pálenia, sčervenenia, opuch, odmastenie pokožky sprevádzané dermatologickými zmenami), podráždenie očí (sčervenanie a pocit rezania), podráždenie dýchacích orgánov (kašeľ, sípavé dýchanie, ťažkosti pri dýchaní, krátky dych), zvýšená teplota. Dýchacie problémy môžu pretrvávať niekoľko hodín po expozícii. Má narkotické účinky, vdychovanie vysokých koncentrácií výparov môže pôsobiť na centrálnu nervovú sústavu a prejaviť sa stratou orientácie, bolesťou hlavy, nevoľnosťou. Dlhodobé vdychovanie môže spôsobiť bezvedomie a smrť. Dopady na krvotvorbu: anémia, znížená imunita. Dopady na periférnu nervovú sústavu: nestála chôdza, slabosť svalov. Dopady na sluchové orgány: dočasne slabší sluch, hučanie v ušiach.

Dopady z hľadiska životného prostredia

Benzín je toxický pre vodné organizmy. Vo vode slabo rozpustný, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.

 

4. Informácie o spôsobe varovania obyvateľstva a o záchranných prácach

4.1 Varovanie obyvateľstva

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi:

a) „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“, t.j. dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.

b) „OHROZENIE VODOU“ t.j. šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými

    účinkami vody sa varovanie obyvateľstva vykonáva signálom.

Koniec ohrozenia sa vyhlasuje signálom „KONIEC OHROZENIA“, t.j. dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania.

Varovný signál a signál koniec ohrozenia sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov, ktorá by mala obsahovať predovšetkým informácie o čase vzniku a druhu mimoriadnej udalosti, o predpokladanom rozsahu ohrozenia a pokyny pre obyvateľstvo. 

 

V súlade s § 15 zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami varovanie obyvateľstva pred nebezpečenstvom v mieste vzniku alebo možného vzniku povodne, v mieste nebezpečenstva povodne a v miestach nižšie ležiacich na vodnom toku sa zabezpečuje prostredníctvom hlásnej povodňovej služby. Varovanie obyvateľstva na povodňou ohrozenom území vykonáva varovacie a vyrozumievacie centrum civilnej ochrany alebo obec podľa osobitného predpisu.

4.2 Záchranné práce

V zmysle vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z. z o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany sa v súvislosti so vznikom možnej mimoriadnej udalosti vykonávajú záchranné práce ako činnosti na záchranu života, zdravia osôb a záchranu majetku ako aj na odsun z ohrozených alebo postihnutých priestorov. Súčasťou záchranných prác sú činnosti na zamedzenia šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a vytvorenie podmienok na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti. Záchranné práce sa vykonávajú zložkami integrovaného záchranného systému, útvarmi policajného zboru a osobami povolanými na osobné úkony.

Pre prípad vzniku akejkoľvek mimoriadnej udalosti sa vykonávajú najmä tieto činnosti:

üvarovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených mimoriadnou udalosťou a pri zmenách situácie počas vykonávania záchranných prác,

üvykonávanie prieskumu a pozorovania na postihnutom území s cieľom vyhľadať postihnuté osoby a vyznačiť životu nebezpečné úseky,

üvyslobodzovanie postihnutých osôb z trosiek zničených a narušených budov, vrakov dopravných prostriedkov, z horiacich budov a pod.,

üzabezpečenie prívodu vzduchu a vody osobám v zavalených priestoroch,

üposkytovanie prvej predlekárskej pomoci a neodkladnej zdravotníckej starostlivosti zraneným osobám vrátane odsunu postihnutých do zdravotníckych zariadení (vykonávajú príslušníci hasičského záchranného zboru a rýchlej lekárskej pomoci),

ülokalizácia a likvidácia požiarov ohrozujúcich postihnuté osoby a nasadené sily a prostriedky,

üvykonávanie hygienickej očisty postihnutých osôb,

üregulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov na postihnutom území s dôrazom na zamedzenie vstupu osôb a techniky do ohrozenej oblasti,

üuzavretie postihnutého územia,

üodsun nezranených osôb z postihnutého územia,

ünúdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie osôb, ktoré sú následkom mimoriadnej udalosti bez základných životných potrieb,

üpozorovanie postihnutého územia,

üposkytnutie veterinárnej pomoci postihnutým zvieratám a vykonanie veterinárnej očisty,

üuvoľňovanie určených cestných komunikácií a železničných tratí, vytvorenie priechodov a prejazdov potrebných na vykonávanie záchranných prác,

üzachytávanie ropných produktov na vodných plochách a tokoch,

üidentifikácia, odsun usmrtených osôb,

üpsychologická a duchovná pomoc.

4.2.1Záchranné práce pri povodniach

V čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni v bezprostredne ohrozených alebo už zaplavených územiach sa vykonávajú tieto povodňové záchranné práce:

üvarovanie, práce spojené s ochranou, evakuáciou obyvateľstva na nevyhnutne potrebný čas v územiach ohrozených a alebo zaplavených povodňou,

üochrana a zachraňovanie majetku na postihnutom území,

üodstraňovanie prekážok, ktoré bránia plynulému odtoku vôd,

üodsun nebezpečných látok z dosahu záplav,

ünevyhnutné práce na prístupových komunikáciách súvisiace s obnovením prístupu do sídelných celkov vrátane výstavby provizórnych mostných objektov a lávok, 

üriadenie dopravy, vytyčovanie obchádzok a osadzovanie provizórneho dopravného značenia,

üochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, plynu a telekomunikačných sietí,

üuzatvorenie evakuovaného územia a ochrana majetku evakuovaných osôb,

ünúdzové zásobovanie pitnou vodou a potravinami v postihnutých oblastiach,

üvyhľadávanie nezvestných osôb,

üodčerpávanie vody zo zatopených domov, pivníc, studní, verejnej kanalizácie, žúmp a iných objektov,

ühygienicko - protiepidemiologické opatrenia vyvolané povodňami,

üzabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňami,

üodstraňovanie naplavenín z domov a z iných objektov, verejných priestranstiev a z komunikácií,

üzabezpečovanie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich asanácia,

üiné práce vykonávané na príkaz štátnej správy ochrany pred povodňami a obcí do odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.

Povodňové záchranné práce riadi obec, okresný úrad a okresný úrad v sídle kraja podľa rozsahu ohrozenia a podľa spracovaných plánov záchranných prác. Vykonávanie zásahov povodňových záchranných prác riadi OR HaZZ, kým ich neprevezme obec alebo okresný úrad.

5. Úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti

Po vzniku mimoriadnej udalosti a vyhlásení mimoriadnej situácie sa vykonávajú základné úlohy a opatrenia:

ü  záchranné práce silami a prostriedkami z územia, na ktorom bola vyhlásená mimoriadna situácia,

ü  obec vedie zoznamy využiteľných síl a prostriedkov pri záchranných prácach rámci svojho územného obvodu,

ü  evakuácia,

ü  núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie ,

ü  obec, má spracovaný prehľad ubytovacích a stravovacích zariadení využiteľných v prípade mimoriadnej udalosti na zabezpečenie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania, ktorý je súčasťou plánu núdzového zásobovania a núdzového ubytovania,

ü  podľa potreby obec uzatvára s prevádzkovateľmi ubytovacích a stravovacích zariadení dohody o zabezpečení núdzového zásobovania a núdzového ubytovania;

ü  využitie základných zložiek integrovaného záchranného systému:

-          hasičský a záchranný zbor,

-          záchranná zdravotná služba,

-          kontrolné chemické laboratórium CO,

-          horská záchranná služba,

-          banská záchranná služba.

 

6. Podrobnosti o tom, kde sa dajú získať ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany obyvateľstva

Ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany obyvateľstva je možné získať priamo na obecnom úrade.

 

7. Odkaz na obmedzenia vyplývajúce z ochrany dôverných informácií a utajovaných skutočností

Vyššie zverejnené informácie sú v súlade so zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a nevzťahujú sa ne žiadne obmedzenia vyplývajúce zo zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

V Bacúrove   01.05.2017 

 

Dátum a čas

     

Meniny má

  Meniny na web

Počasie

Počasie Bacúrov - Svieti.com

Náhodná fotka

ludova_architektura_05.jpg

Sociálne siete

Facebook

Barborská cesta

       
  i 3574664     
  www.barborskacesta.com  
       

Úradné hodiny

Pondelok  07:30 - 11:30

Utorok      07:30 - 11:30

Streda     12:00 - 16:00

Štvrtok     07:30 - 11:30

Piatok      07:30 - 11:30

Vývoz komunálnych odpadov

2017

04. 01.        12. 04.        05. 07.        11. 10.
18. 01.        26. 04.        19. 07.        25. 10.
01. 02.        10. 05.        02. 08.        08. 11.
15. 02.        24. 05.        16. 08.        22. 11.
01. 03.        07. 06.        30. 08.        06. 12.
15. 03.        21. 06.        13. 09.        20. 12.
29. 03.                           27. 09.

Zber triedeného odpadu

Plasty 2017

19. 01. 2017          06. 07. 2017
16. 02. 2017          03. 08. 2017
16. 03. 2017          31. 08. 2017
13. 04. 2017          28. 09. 2017
11. 05. 2017          26. 10. 2017
08. 06. 2017          23. 11. 2017
                              21. 12. 2017

GoogleMap

Kontakt

: 13 + 6 =